Současným trendem v oblasti dostupnosti vysokorychlostního připojení k síti Internet v České republice je strategický rozvoj sítí nové generace, což je také cílem národního plánu schváleném Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2016. Na výstavbu této infrastruktury navazují mimo jiné další digitální služby, digitální gramotnost občanů a státní správy a v neposlední řadě lze očekávat také vliv na hospodářský růst. Vývoj v této oblasti však vyžaduje dlouhodobou a aktivní kooperaci partnerů z oblasti státních orgánů spolu s komerčními a výzkumnými prvky. Převážně se jedná o spolupráci v problematice definice kvality nabízených služeb, vytvoření metodik měření kvality pro nové standardy a služby, realizace testovacích platforem a nástrojů pro měření a v neposlední řadě také schopnost analyzovat a vyhodnocovat získaná data z laboratorního či reálného provozu.

Cílem projektu je proto vybudovat robustní a současně flexibilní NGA/NGN síťovou platformu mezi žadateli a partnery z výzkumných organizací, kteří budou stát za vývojem samotné testovací platformy a budou také zodpovídat za realizaci nástrojů pro simulaci, analýzu a měření kvality služeb. V rámci emulace provozu na síti bude také ověřováno chování uživatelů IP služeb s cílem zahrnout zpětnou vazbu do úprav stávající metodiky a zároveň reflektovat vstupní požadavky od komerčního partnera a státního orgánu.
V důsledku tak projekt zpřístupní technologie NGA/NGN a IP služby vysokým školám, státní správě, podnikatelským subjektům a koncovým uživatelům. Tento krok tak napomůže univerzitám podílet se významně na tvorbě standardů a předpisů pro digitální ekonomiku a internetizaci a zároveň umožní šíření vzdělanosti v oblasti digitálních služeb.